Group Coordinator

Junya Inoue, Ph. D.

Professor, Institute of Industrial Science (IIS), The University of Tokyo

5-1-5 Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, 277-8574, Japan

E-mail : j-inoue[at]iis.u-tokyo.ac.jp


1998.03. Ph.D. in Civil Engineering, The University of Tokyo

1995.03. M.S. in Civil Engineering, The University of Tokyo

1993.03. B.S. in Civil Engineering, The University of Tokyo


1998.04. Research Associate, Department of Engineering, Brown University

1999.07. Research Assistant, School of Engineering, The University of Tokyo

2000.04. Assistant Professor, School of Engineering, The University of Tokyo

2004.08. Associate Professor, School of Engineering, The University of Tokyo

2015.08. Associate Professor, RCAST, The University of Tokyo

2020.04. Associate Professor, IIS, The University of Tokyo

2021.01. Professor, IIS, The University of Tokyo

Research Advisor

Kiyoshi Nishioka [knishi[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Research Associate

Meng Zhang [meng_zhang[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Technical staff

Kenji Sekido [sekido[at]iis.t.u-tokyo.ac.jp]

Researchers

Postdoc: 

Ling Qiao [ling_qiao[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Supriti Pramanik [supriti_pramanik[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Ruogu Hou [ruogu_hou[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

PhD students

D3

Albert Guevara [albert_guevara [at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

D1

Shuang Gong [shuang_gong[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Xiaofan Zhang [xiaofan_zhang[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Master students

M2

Rika Nakagami [rika_nakagami[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Takeo Kawamura [takeo_kawamura[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

M1

Chang Liu [chang_liu[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Yusuke Matsui [yusuke_matsui[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Research student

Sijia Wu [sijia_wu[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Wenhao Yue [wenhao_yue[at]metall.t.u-tokyo.ac.jp]

Alumni

Postdocs

Shiori Kubo (2021-2023)

Hoheok Kim (2020)

Hui Wang (2019-2022)

Alireza Sadeghi (2014-2015)

Hyuntaek Na (2014-2015)

Pierre Lhussier (2009-2010)

Serror Mohammed (2007-2008)


PhD

Akinobu Hori (2023@Dept. of Materials Engineering)

Satoshi Noguchi (2023@Dept. of Advanced Interdisciplinary Studies)

Junya Sakurai (2022@Dept. of Advanced Interdisciplinary Studies )

Hoheok Kim (2019@Dept. of Materials Engineering)

Taku Niino (2017@Dept. of Materials Engineering, co-supervised with Prof. Koseki)

Masaki Koba (2013@Dept. of Materials Engineering, co-supervised with Prof. Koseki)

Changjoon Lee (2013@Dept. of Materials Engineering, co-supervised with Prof. Koseki)

Hyuntaek Na (2013@Dept. of Materials Engineering, cosupervised with Prof. Koseki)

Toshio Araki (2011@Dept. of Materials Engineering, co-supervised with Prof. Koseki)

Takahisa Suzuki (2009@Dept. of Materials Engineering, cosupervised with Prof. Koseki)

Serror Mohammed (2006@Dept. of Civil Engineering)

Hyun-Mok Kim (2003@Dept. of Civil Engineering)


Master

Ryoya Tsuruoka (2024)

Yingling Guo (2022.9)

Katsuma Saiki (2022)

Chengrong Lin (2021)

Ryo Misaki (2021)

Yuki Arisato (2019)

Shuhei Komine (2019)

Yushi Sato (2018)

Akinobu Hori (2018)

Masaru Tsubota (2016)

Yuzo Kawamoto (2016)

Toshinori Omori (2015)

------Koseki & Inoue lab------

Satoshi Miwa (2013)

Nobuhiko Kyokuta (2013)

Kakeru Shimoda (2013)

Yamato Mishiro (2013)

Naoya Shibuta (2012)

Thet Thet Cho (2012)

Krasienapibal Saethavuth (2012)

Guillaume Reboul (2012)

Shuichiro Ikemoto (2011)

Kaku Hattori (2010)

Saori Yoshimoto (2010)

Yoshitake Ishimoto (2009)

Nobuaki Oku (2009)

Keiichirou Kasai (2009)

Yoshihiko Ooya (2008)

Yousuke Fujii (2008)

Tsuyoshi Okamoto (2008)

Keiichiro Kamiya (2007)

Shu Kagami (2007)

Taiki Kato (2007)

Masanori Tsutsumi (2006)